Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
(dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

 1. Tímto uděluji souhlas společnosti Grapefruit Company s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, IČ: 046 63 586, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 251692(dále jen „Správce“),aby ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto moje osobní údaje:
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Jméno a příjmení
 1. Účelem zpracování mých osobních údajů poskytnutých dle tohoto souhlasu je:
  • zasílání obchodních nabídek
  • zasílání marketingových sdělení (bulletinů, newsletterů)
 1. Právním základem zpracování osobních údajů je:
  • tento odvolatelný souhlas subjektu údajů
 1. Kategorie příjemců osobních údajůposkytnutých dle tohoto souhlasu:
  • správce osobní údaje poskytnuté dle tohoto souhlasu neposkytuje třetím stranám s výjimkou provozovatele aplikace sloužící k rozesílání obchodních nabídek a marketingových sdělení (Mailchimp)
 1. Osobní údaje budou uloženy a zpracovávány:
  • po dobu 3 let od udělení tohoto Vašeho souhlasu, příp. do jeho odvolání

Správcem jsem byl srozumitelně a úplně informován, že jako subjekt osobních údajů mámprávo:

 1. požadovat po správci kdykoli přístup ke svým osobním údajům;
 2. požadovat po správci kdykoli opravu svých osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování;
 3. vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů;
 4. na přenositelnost osobních údajů (mám právo požádat o přenos mých osobních údajů přímo jinému správci);
 5. kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním tohoto odvolání na emailovou adresu: info@grapefruit.cz anebo poštou na adrese: Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, aniž je tím ovšem dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 6. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz;

Více relevantních informací lze nalézt zde.

Dále jsem byluvědomen(a), že osobní údaje nebudou předávány do třetí země, ani mezinárodní organizaci.

Prohlašuji, že jsem si informace poskytnuté mi v tomto dokumentu v plném rozsahu prostudoval(a), a že jsem těmto informacím, včetně svých práv v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů plně porozuměl(a), přičemž na tomto základě tímto uděluji Správcitento svůj svobodný, informovaný a výslovný souhlas s tím, aby veškeré na základě tohoto souhlasu mnou poskytnuté osobní údaje, byly tímto Správcem zpracovávány k účelům uvedeným výše.

Beru na vědomí, že bez poskytnutí mé e-mailové adresy a souhlasu s jejím zpracováním za tímto účelem mi nemůže správce zasílat mj. obchodní nabídky uvedené v bodě 2. výše.

Tento svůj souhlas uděluji správci na dobu uvedenou v bodě 5. výše.