Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Grapefruit Company s.r.o.,

IČ 046 63 586, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

I. Výklad pojmů

Poskytovatel:

Grapefruit Company s.r.o.
IČ: 046 63 586
DIČ: CZ04663586
se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 251692
emailová adresa: info@grapefruit.cz
Bankovní spojení: č.ú. 115-1636730257/0100
vedený u Komerční banky a.s.
IBAN: CZ8001000001151636730257

Služby: Poskytovatel poskytuje svým klientům služby zejm. v oblasti zprostředkování prodeje reklamního a inzertního prostoru v reklamních sítích a PPC systémech a na webových stránkách subjektů, se kterými má navázány obchodní vztahy. Dále je Poskytovatel oprávněn poskytovat služby, jako je tvorba nebo optimalizace webových stránek pro vyhledávače, správa stránek na sociálních sítích, poradenství v oboru webové analytiky, poradenství v oblasti budování značky, realizaci výzkumů, příprava kreativních řešení, odborné poradenství v oblasti digitálního marketingu, školení a vývoj webových aplikací.

Klient: Právnická či fyzická osoba, která uzavře s Poskytovatelem smlouvu o poskytování Služeb.

Smlouva: Smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem.

VOP: Tyto všeobecné obchodní podmínky.

II. Smlouva o poskytnutí Služeb, podmínky poskytování Služeb

 1. Poskytovatel poskytuje Klientům Služby na základě Smlouvy, která je mezi nimi uzavřena písemnou akceptací řádné písemné objednávky Klienta, která je nabídkou k uzavření Smlouvy, Poskytovatelem. 
 2. Řádná objednávka Služeb musí být učiněna prostřednictvím řádně, pravdivě a kompletně vyplněného a podepsaného objednávkového formuláře Poskytovatele, který Poskytovatel zveřejnil na svých webových stránkách, popř. jiným způsobem Klientovi poskytnul. Klient je povinen v objednávkovém formuláři zejm. uvést své identifikační údaje, podrobně specifikovat objednávané Služby, a to včetně jejich rozsahu, celkového objemu do Služeb investovaných finančních prostředků, příp. cílové skupiny poskytovaných Služeb atp.
 3. Řádnou objednávku učiněnou v souladu s ustanovením předchozího odstavce je Klient povinen doručit Poskytovateli nejméně 5 pracovních dnů před zahájením poskytování Služeb, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, e-mailu nebo datové schránky. Po předchozí domluvě s Poskytovatelem může Klient objednávku Poskytovateli doručit i v podobě naskenované objednávky zaslané e-mailem. Přijetí objednávky Poskytovatel Klientovi potvrdí na jeho písemnou žádost. V případě, že ve lhůtě 10 pracovních dní ode dne doručení objednávky Klienta Poskytovatel Klientovi nezašle písemné přijetí tohoto návrhu k uzavření Smlouvy, platí, že Smlouva uzavřena nebyla.
 4. V případě poskytování dlouhodobých služeb (zejm. správy sociálních sítí klienta, správy výkonnostních kampaní) poskytovaných Klientovi Poskytovatelem se jejich poskytování sjednává na dobu neurčitou a Klientovi účtuje za každý započatý kalendářní měsíc jejich poskytování. Poskytování těchto dlouhodobých služeb je Klient oprávněn vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou, jejíž běh počíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž byla výpověď doručena Poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn poskytování dlouhodobých služeb Klientovi účtovat i v průběhu výpovědní doby.
 5. Poskytovatel je oprávněn odmítnout Klientovu objednávku i bez udání důvodu, avšak zejm. v případech, kdy by objednávané Služby byly v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy nebo zájmy Poskytovatele.
 6. Poskytovatel má právo neposkytnout Služby nebo jejich poskytování přerušit na dobu neurčitou zejm. v případech, kdy mu v tom brání vyšší moc nebo provozní či jiné překážky na straně Klienta nebo třetí osoby. V takovém případě není Poskytovatel povinen k náhradě jakékoli újmy Klientovi.
 7. V případě, že Klient Poskytovateli v objednávce Služeb nebo během jejich poskytování uvede jakékoli nepravdivé nebo zkreslené údaje, nese veškerou odpovědnost za případnou újmu tím způsobenou.
 8. Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za pravdivost, úplnost nebo správnost jakýchkoli údajů nebo informací, které mu Klient za účelem jejich prezentace třetím osobám předá, příp. které Klient sám prostřednictvím Služeb zveřejní.
 9. V případě prodlení Klienta s jakoukoli úhradou Služeb nebo jiné platby Poskytovateli je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování Služeb Klientovi nebo s ním nezapočít. O dobu tohoto prodlení Klienta se prodlužuje příp. ujednaná doba nebo lhůta pro poskytnutí Služeb Poskytovatelem.
 10. Zasláním jakýchkoli podkladů v jakékoli podobě, které jsou nebo mohou být předmětem ochrany upravené zejm. právem duševního vlastnictví, Klient Poskytovateli prohlašuje, že je oprávněn s těmito podklady disponovat a takto nakládat.

III. Cena a úhrada služeb

 1. Klient je povinen zaplatit Poskytovateli za Služby cenu ve výši 1.200,- Kč bez DPH za započatou hodinu práce Poskytovatele, nebylo-li sjednáno jinak.
 2. Cena za Služby vč. DPH je splatná na základě faktury vystavené Poskytovatelem, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na příslušné faktuře. Prodlení s poskytováním Služeb způsobené okolnostmi na straně Klienta nebo třetí osoby nemá vliv na splatnost faktury za Služby.
 3. Klient souhlasí s vystavením a zasláním faktury v elektronické podobě.
 4. V případě prodlení Klienta s úhradou ceny Služeb má Poskytovatel právo jak na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, tak od Smlouvy odstoupit. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na povinnost náhrady příp. škody Poskytovateli.
 5. Je-li Klient v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit Poskytovateli administrativní poplatek ve výši 500,- Kč za zaslání písemné upomínky; tato může být Poskytovatelem zaslána i elektronicky na emailovou adresu uvedenou Klientem v objednávce.

IV. Závěrečná ujednání

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách Poskytovatele, popř. poskytnutí Klientovi jiným způsobem.
 2. Znění VOP je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 3. Veškeré smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí právním řádem České republiky.
 4. V případě vzniku sporu mezi Poskytovatelem a Klientem je dána pravomoc soudů České republiky. Je-li Klient podnikatel, sjednává se místní příslušnost obecného soudu Poskytovatele.
 5. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 23.12. 2020

Grapefruit Company s.r.o.